Kategorije
Blog

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 8. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Osnivač Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavljuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kandidati za direktora/icu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–       visoka stručna sprema,

–          najmanje pet godine radnog iskustva,

     −    organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,

–          aktivno poznavanje engleskog jezika,

–          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

–          napredno poznavanje rada na računalu,

nepostojanje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Grada Našica www.nasice.hr, Oglasnoj  ploči Grada Našica i web stranice Našičke razvojna agencije NARA d.o.o., neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice s naznakom: “Za Natječaj – za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.“

Dokument je objavljen 23.01.2023. i može se skinuti ovdje:

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kategorije
Blog

Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima,  Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 8. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Osnivač Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavljuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kandidati za direktora/icu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • najmanje godinu dana iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU,

−    organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,

 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • napredno poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreke za imenovanje iz č 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis,
 • original ili ovjerenu presliku domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta godinu dana iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU (Potvrda poslodavca ili drugi valjani dokaz kojim se dokazuje navedeno)
 • original ili ovjerena preslika potvrde nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Direktor/ica se zapošljava na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Grada i Oglasnoj ploči gradske uprave, te web stranici Našičke razvojne agencije NARA d.o.o., objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Grada Našica www.nasice.hr, Oglasnoj  ploči Grada Našica i web stranice Našičke razvojna agencije NARA d.o.o., neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice s naznakom: “Za Natječaj – za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osnivač zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju, te isti poništiti.

KLASA: 112-02/21-01/10

URBROJ: 2149/01-02/01-21-1

Našice, 19. srpnja 2021.

Dokument je objavljen 19.07.2021. i može se skinuti ovdje: Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Kategorije
Blog

Poziv na okrugli stol 25.11. Našice

Kategorije
Blog

Edukacije za razvoj poduzetništva u sklopu InfoEduNet projekta

Projekt InfoEduNet – mrežom savjetodavnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva namijenjen je poduzetnicima u različitim procesima razvoja i poslovanja. Nositelj projekta je Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, a ukupna vrijednost projekt je 383.553,01 kuna.

Projekt je nedavno završen, a projektne aktivnosti započele su 1. svibnja 2018. Cilj projekta je osigurati stručnu i savjetodavnu podršku sektoru MSP kroz edukacije, savjetovanja i informiranja utjecanjem na rast pozitivnog poslovnog okruženja, jačanja informiranosti i stjecanja novih znanja i vještina poduzetnika ključnih za rast poslovanja i gospodarsku uspješnost. Kroz projekt provedena su tri edukacijska modula za poduzetnike na temu „Zakoračimo u poduzetništvo“ , „Definiranje pravca razvoja“, te „Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu“.

Uz to organiziran je i poduzetnički informacijski pult, novi tip usluge koji će osigurati sustavno i kontinuirano pružanje informacija ključnih za razvoj poslovanja. Sumirani rezultati nakon provedenog projekta su povećan broj poduzeća primatelja nefinancijske potpore kroz edukacije, savjetovanja i informiranja, povećanje novih tipova pruženih usluga kroz stručnu i savjetodavnu podršku, te povećanje broja korisnika novih tipova usluga.

Arhiva video priloga:

Kategorije
Blog

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave novog službenog vozila

Našička razvojna agencija Nara d.o.o. je pokrenula postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava novog službenog vozila.

Rok za dostavu ponuda je 18. studenog 2019.g. do 10:00 sati.

Kompletne dokumente sa svim prilozima možete preuzeti u word dokumentu ovdje: